instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Gymnázium Heřmánek Praha - Kobylisy

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek a otevírá pro školní rok 2024/25 další 1. ročník čtyřletého gymnázia. Gymnázium Heřmánek přináší do středních škol nové postupy Montessori a křesťanského pohledu na vzdělávání. Škola Heřmánek provádí své žáky od 1. třídy základní školy až k maturitní zkoušce. Žáci a studenti z jiných škol se do systému nejčastěji zapojují v 6. třídě a nyní nově i v 1. ročníku střední školy.

Pro práci ve škole jsou důležité vztahy, respekt, úcta a vzájemné porozumění. Žáci a studenti si osvojují samostatnost a zodpovědnost vzhledem ke svým věkovým a individuálním potřebám. Mimořádnou atmosféru školy podporují časté objevitelské a badatelské výjezdy a pobyty v přírodě a společné pracovní aktivity na školní chatě. Studenti vykonávají praxe dle svého výběru a objevují tak možnosti svého budoucího pracovního uplatnění.

Škola podporuje studenty v získání sebedůvěry, zvládnutí životních obtíží, upevňování učiva, především v samostatnosti a zodpovědnosti v procesu vzdělávání i v životních výzvách. Je naší touhou, aby se  absolventi gymnázia Heřmánek dobře orientovali ve výběru své profese a ve směřování na konkrétní vysokou školu, a to především díky tomu, že žáci i studenti ve školách Heřmánku jsou vedeni k rozvoji vlastních talentů a využívání silných a slabých stránek své osobnosti. Zaměření gymnázia je všeobecného charakteru. Škola se profiluje v aktivní znalosti české literatury, gymnázium navazuje na rozvoj tvůrčího psaní a dramatické výchovy a kulturního života. Ve společenských vědách je základním zájmem historie. Škola spolupracuje s ČSAV – Archeologickým ústavem a také realizuje projektové výjezdy Erasmus zaměřené na rozvoj společenských věd v zahraničí a aktivní rozvoj cizích jazyků. Důležitou součástí jsou pro nás i přírodovědné předměty.  Studenti gymnázia se v oblasti volitelných předmětů mohou učit například řečtině či hebrejštině. Škola rozvíjí znalosti filozofie, teologie a psychologie. Žáci a studenti školy mají možnost podílet se na sociálních projektech v ČR i v zahraničí.

Vyspělá společnost nedokáže naučit a předat všechno, co zná. Musí se shodnout na tom, co jsou zásadně důležité věci, které by měli znát všichni, a co může patřit do pozdější odborné výuky. Proto dochází k selekci a vzdělávací program odráží přesvědčení a hodnoty společnosti.

Současná společnost bude nevyhnutelně vybírat a podporovat znalosti podle svého aktuálního chápání toho, co její lidé potřebují k tomu, aby byli úspěšní, a její definice "úspěchu" se bude měnit podle okolností. Úspěšné vzdělávání však vychová generaci s rozdílným způsobem pohledu na svět.

Naše škola vytváří prostředí otevřené a bezpečné. Prostředí s jasnými hranicemi, v rámci kterých si studenti mohou vytvořit vlastní názory a které umoňují studentům žít v souladu se svým chápáním toho, co a jaký je svět. Naše škola se snaží vytvořit prostředí pro studenty křesťanského ekumenického prostředí, stejně tak jako pro studenty ze sekulárního prostředí, aby dokázali žit vedle sebe a obohacovat se svými vzájemnými postoji a názory a navazovat tak na společné kulturní dědictví. Naše definice úspěchu souvisí především s tím, do jaké míry je člověk schopen žít podle etických  měřítek. Naše představa o úspěšném vzdělávání je taková, že vychovává mladé lidi k charakternímu pohledu na svět (křesťanskému či nekřesťanskému).  

Naše škola poskytuje výchovu a vzdělání jako ucelený komplex pro celého člověka a vede k úspěchu v oblasti akademické, duchovní, fyzické, emocionální, sociální či ekonomické. Cílem vzdělávání na naší škole je dovést studenty k tomu, aby se stali lidmi, kteří jsou schopni vnímat sociální oblasti a přispívat ke službě světu. Jsme školní prostředí, ve kterém je svoboda k šíření evangelia a k hledání a nacházení svého místa v církevním i občanském životě. Naše vzdělávání by mělo vychovávat plně vzdělané vedoucí pracovníky, lidi sekulární i křesťanské, kteří dokáží originálně a tvořivě myslet a jsou schopni se ve světě postavit za křesťanské či kladné lidské hodnoty.

Akademický program má za úkol nabídnout širokou škálu vyučování pro studenty, tak, aby učitelé přinášeli motivaci pro svoje obory. 

Akademický program v současné době má především silné humanitní zaměření. Od prvního ročníku pracujeme na poctivé přípravě na maturitu z českého jazyk tak, aby tato maturita nebyla jen formální zkouškou. Studenti si volí možnost pouze tvůrčích aktivit v českém jazyce či tvůrčího psaní, které má sktečně výstupy povídek a vlastní práce studentů. V humatitním vzdělání je velmi zajímavě položena výuka historie, která následuje histori českých zemí a tato histori je  doplńována souvislostmi především Evropských dějin. Historie postupuje od českého pravěku a probírá první osídlení, a následuje keltským a germánským osídlením a vstupuje do středověku a novověku a moderní historie (ve 3. ročníku). Ve 4. ročníku se vracíme v historickém kontextu k antické historii, stejně tak jako k antické literatuře. Využíváme tak zralost studentů pro pochopení. Výuku doplňujeme larpovými aktivitami na Křivoklátě či na jiných hradech, historickými exkurzemi, experimantální archeologií, ale i spoluprácí v rámci Erasmu s athénskou školu, která nám umožňuje historické bádání na autentických místech. 

V akademických oblastech je školu prioritní kvalitní vzdělávání v oblasti přírodních věd a jejího vyučování spojeného s pozorováním a experimenty. Na každé části dělíme žáky podle jejich úrovně a úrovně spolupracovat. V přírodních vědách a v matematice se žáci pohybují ve skupinách 13 - 14 studentů ve skupině. Ve druhém ročníku se zaměřena výkua na větší obsah výuky matematiky a tedy přírpavy na možnou maturitní zkoušku z matematiky. 

Studenti si mou vybrat také možnost maturity z anglického jazyka, který ve škole učí rodilý mluvčí. Studenti si na škole mohou vybrat ze skuipové výuky německého a španělského jazyka. Zároveń májí žáci individuální výběr na volbu druhého cízího jazyka. V současném ročníku jsou studenti, kterí si zvoliili výuku norštiny a také hebrejštiny. Výuka těchto volitelných předmětů probíhá s onine lektorem. 

Pečujeme o umění a tvořivost našich studentů, jako o projev kulturnosti, ale také jako o projev možnosti relaxace a spolupráce. Studetni si volí mezi výukou hudební výchovy - ve které většinou pracují ve školní hudební skupině a hrají na nástroje a mezi výtvarnými aktivitami, včetně focení. Mezi další možnosti volby patří i volba školního divadla a školního filmu. 

Stejně tak studetnti volí svoje možnosti tělesné výchovy. Někteří studenti se rozhodli pro školní šerm, další studenti se rozhodli pro atletiku a sportovní hry a studentky pracují tančí a věnují se rehabilitačním svičením. Záměrem školy bude nabídnout také badminton a plavání. Škola pořádá jednou ročně kurz lyžování. 

Studenti mají neobvyklé předměty - na místo občasnské výchovy škola vyučuje předmět etická a občasnská výchova. S tím, že části občasnské výchovy probíhají v praktickém životě školní komunity. Feuerstinova metody instrumentálního obohacování podporuje rozvoj kognitivních schopností žáků. Tyto předměty probíhají tradičně naší školou od 1. ročníku. Nově vytvořeným předmětem pro gymnazisty je předmět Focusion, který je průvodcovským předmětem ke studijním návykům, možnostem a vede studenty, aby převzali zodpovědnost nad svými studijními úspěchy. Ale v čase předmětů pracují na svých dalších studijních pracech. 

Ve škole jsou volitelné předměty, které mohou být i maturitními předměty.  Studenti si je mohou vybrat jedná je o pedagogiku a pedagogická praktika, psychologii, teologii, ekonomii a ekonomická praktika. 

Studium probíhá od 9.00 ve 90 minutových blocích. Dopoledne probíhají 2 výukové bloky a po obědové pauze probíhají další 2 výukové bloky od pondělí do čtvrtka. V pátek probíhají jen dva dopolední bloky. Studenti říkaji: "Ano jsme ve škole delší dobu, ale uděláme hodně práce a vlastně to uteče daleko rychleji, než když jsme bývali ve škole na základce." V pátek probíhají jen dva dopolední bloky a studetni si volí, zda budou tento den ve škole a nebo studovat online. 

Budovu gymnazia najdete při výstupu z metra Kobylisy (směr Katastrální úřad) a to přímo naproti. Gymnázium sídlí ve 2. a 4. patře na adrese Klapkova 34, ale vstup není je z ulice Střelničné. Pokud nás budete chtít najít najdete nás v komplexu budov, kde je také vyjímečná rybí restaurace Roder. Do školy vstupujeme vstupem v železných dveřích. Dále pak proskleným vstupem a po schodech či výtahem do 2. či 4. patra. Velmi příjemnou součástí školní prostor je i terasa ve 4. patře. Škola také využívá knihovnu 300 m a drobnou tělocvinu od školy v budově Kyselova, tělocvičnu v budově Klapkova a prostory Sokol Kobylisy. A výtvarný a hudební atelier na centrální adrese školy Rajmonova. 

Studenti jsou překvapeni z toho, jak efektivně tráví čas ve škole a z toho, jak pracují ve škole jinak než na základních školách. Jejich překvapení jsou pozitivní. Mají zodpovědnost za svoji školní práce a tato zodpovědnost je důležitou součástí dospívání. Atmosféra na škole je jiná, než byli zvyklý. Hodně času tráví diskuzí, pozorováním, objevováním. Pracují s daty a fakty, mohou používat počítače. Každý student si volí formu portfolia, kterou si vytváří (elektronicky, listinně či kombinovaně).